Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2016 (vol.62)Następny numer: 1/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2017 (vol.63)
Oddziaływania pomiędzy białkiem β wiążącym sekwencję wzmacniającą CCAAT a regulatorami transkrypcyjnymi

Interactions of CCAAT/enhancer-binding protein β with transcriptional coregulators

Maria Miller

 

Protein Structure Section, Macromolecular Crystallography Laboratory, National Cancer Institute at Frederick, Frederick, USA

Protein Structure Section, Macromolecular Crystallography Laboratory, National Cancer Institute at Frederick, Frederick, USA

 

Artykuł otrzymano 2 czerwca 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 29 czerwca 2016 r.

Received June 2, 2016
Accepted June 29, 2016

 

STRESZCZENIE Białka wiążące sekwencję wzmacniającą (enhancer) CCAAT (C/EBPs) odgrywają kluczową rolę w licznych procesach komórkowych, w tym w proliferacji komórek, różnicowaniu i kancerogenezie. Ich aktywność biologiczna wymaga oddziaływania z wieloma partnerami i tworzenia funkcjonalnych – złożonych z szeregu białek – kompleksów, które biorą udział w naprawie DNA i w kontroli cyklu komórkowego. Przedstawiciele rodziny białek C/EBP (C/EBPα, β, δ, ε, γ) wiążą się z tą samą sekwencją DNA jako homo- lub heterodimery i kontrolują transkrypcję szeregu genów eukariotycznych. Szczególnie interesujące jest białko C/EBPβ, które przyłącza się do zamkniętej chromatyny i, torując drogę innym czynnikom, umożliwia rozpoczęcie ekspresji genów specyficznych dla wielu tkanek. Niniejsza praca koncentruje się na opisie oddziaływań międzycząsteczkowych umożliwiających zmianę struktury chromatyny poprzez C/EBPβ oraz kieruje czytelników do artykułów przeglądowych opisujących regulację transkrypcjii u Eucaryota.

ABSTRACT CCAAT/enhancer-binding proteins (C/EBPs) are key regulators of numerous cellular processes, including cell proliferation, differentiation, and tumorigenesis. Their biological activities require interactions with several protein partners and the formation of functional multiprotein complexes involved in DNA repair and cell cycle control. Members of the family (C/EBPα, β, δ, ε, and γ) bind to common DNA sequence motifs as homo- or hetero-dimers and interact with other transcription factors to control transcription of a number of eukaryotic genes. Of particular interest is C/EBPβ, which binds to closed chromatin and acts as a pioneering factor for initiating tissue-specific gene expression at several promoters. This review focuses on intermolecular interactions that underlie C/EBPβ’s ability to regulate chromatin accessibility and directs readers to general reviews describing transcription regulation in eukaryotes.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016