Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2017 (vol.63)Następny numer: 1 /2018 (Tom 64)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2018 (vol.64)
Zjawisko Quorum sensing bakterii Gram-ujemnych: cząsteczki sygnałowe i inhibitory oraz ich potencjalne zastosowanie terapeutyczne

Quorum sensing in Gram-negative bacteria: signal molecules, inhibitors and their potential therapeutic application

 

Paulina Lipa, Marta Kozieł, Monika Janczarek

Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,Lublin

Department of Genetics and Micobiology, Faculty if Biology and Biotechnology, UMCS, 19 Akademicka St., 20-033 Lublin, Poland

 

Artykuł otrzymano 30 października 2017 r.
Artykuł zaakceptowano 15 listopada 2017 r.

Received October 30, 2017
Accepted November 15, 2017

 

 

STRESZCZENIE Quorum Sensing (QS) to zjawisko chemicznego porozumiewania się komórek bakterii polegające na syntezie i wydzielaniu do otoczenia cząsteczek sygnałowych zwanych autoinduktorami, które uczestniczą w regulacji różnych procesów fizjologicznych. Zjawisko QS wykryto u wielu gatunków bakterii, w tym bakterii symbiotycznych i patogennych. Systemy QS odgrywają istotną rolę w regulacji ekspresji genów, które kontrolują m.in. ruchliwość komórek, tworzenie biofilmów oraz syntezę czynników wirulencji przez patogenne bakterie. Systemy te rozpoznają cząsteczki sygnałowe o różnej specyficzności należące do kilku grup, które zapewniają komunikowanie się komórek bakterii tego samego gatunku, jak również porozumiewanie się międzygatunkowe lub z komórkami organizmów wyższych (gospodarzy). Hamowanie działania systemów QS zwane Quorum Quenching (QQ) jest obecnie uważane za obiecującą strategię zwalczania infekcji bakteryjnych. Dotychczas została poznana duża liczba substancji naturalnego i syntetycznego pochodzenia o funkcji inhibitorów zjawiska QS, które mogą mieć potencjalne zastosowanie terapeutyczne.

ABSTRACT Quorum Sensing (QS) is a phenomenon of chemical cell-to-cell communication consisting in the synthesis and secretion of signal molecules called autoinducers into the environment, which contribute in regulation of various physiological processes. QS was identified in different bacterial species, including symbiotic and pathogenic bacteria. QS systems play a crucial role in regulation of expression of genes which control motility, biofilm formation, and synthesis of virulence factors by pathogenic bacteria. These systems recognize signal molecules of different specificity which belong to a few groups and enable intra- and interspecific communication of bacterial cells as well as communication with cells of eukaryotic organisms (hosts). Inhibition of QS called Quorum Quenching (QQ) is now regarded to be a promising strategy to combat bacterial infections. So far, a large group of substances of natural and synthetic origin with a function of QS inhibitors, which can have potential therapeutic applications, has been identified..

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016