Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 2/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 1, 2017 (vol.63)Następny numer: 3/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 2, 2017 (vol.63)
Bezdech wcześniaczy – charakterystyka i leczenie

Apnea of prematurity – characteristic and treatment

 

Aleksandra Goryniak, Angelika Szczęśniak, Daria Śleboda, Barbara Dołęgowska

 

STRESZCZENIE Bezdech wcześniaczy może dotyczyć nawet 85–100% przedwcześnie urodzonych dzieci i jest związany z brakiem pełnej dojrzałości narządowej. Objawia się 15–20 sekundowymi przerwami w oddychaniu i towarzyszącą temu bradykardią oraz desaturacją tlenu co może doprowadzić do niedotlenienia organizmu dziecka lub śmierci. Dlatego też bardzo ważne jest wdrożenie skutecznego i bezpiecznego leczenia zaraz po narodzinach dziecka. Szeroko stosowany cytrynian kofeiny, wpływa pobudzająco na układ oddechowy, usprawniając pra¬cę mięśni oddechowych. Jednak jego metabolizm jest utrudniony u wcześniaków z powodu niedojrzałości wątrobowego układu enzymatycznego i może to doprowadzić do wystąpienia działań niepożądanych oraz toksyczności. Aby uniknąć toksycznego działania kofeiny, ale także braku skuteczności leczenia związanej z podawaniem za niskich dawek, terapię tę na¬leżałoby monitorować poprzez pomiar stężenia kofeiny w osoczu leczonych noworodków. Umożliwiłoby to utrzymanie terapeutycznego poziomu kofeiny i optymalizację leczenia.

ABSTRACT Apnea of prematurity (AOP) can affect even 85-100% of premature newborns and is related to lack of full maturity of organs. AOP is mani¬festing by 15-20 seconds cessations of breathing accompanied by bradycardia and oxygen desaturation, what can lead to hypoxia or death. Therefore it is very important to implement the effective and safe treatment immediately after birth. Widely used caffeine citrate, which stimulates the respiratory system, improving the working of the respiratory muscles. However the metabolism of caffeine citrate is difficult in preterm infants due to the immaturity of the hepatic enzyme system, what can lead to the occurrence of side effects and toxicity. To avoid the toxic effects of caffeine, and at the same time the lack of efficacy associated with administration of too low doses, this therapy should be monitored by measuring the concentration of caffeine in the plasma of treated infants. This would provide the maintenance of therapeutic levels of caffeine and optimization of the treatment.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016