Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 2/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 1, 2017 (vol.63)Następny numer: 3/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 2, 2017 (vol.63)


Potencjalne zastosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej i transplantologii

Potential application for stem cells in regenerative medicine and transplantology

 

Aleksandra Szustka, Małgorzata Rogalińska

Katedra Cytobiochemii, Uniwersytet Łódzki

Department of Cytobiochemistry, University of Lodz, 141/143 Pomorska St, 90-236 Łódź, Poland

 

Artykuł otrzymano 9 maja 2017 r.
Artykuł zaakceptowano 17 maja 2017 r.

Received May 9, 2016
Accepted May 17, 2016

 

-->

STRESZCZENIE W organizmie człowieka zlokalizowano komórki, które mają zdolność do samoodnawiania oraz różnicowania w określony typ komórek. Są klasyfikowane ze względu na źródło pozyskiwania oraz zdolność do różnicowania. Prowadzone są badania laboratoryjne zmierzające do ukierunkowanego programowania komórek macierzystych w tworzeniu określonego typu komórek, a także przeprogramowanie komórek somatycznych do indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Może to w przyszłości nieść nadzieję na opracowanie nowych sposobów leczenia chorób dając szansę na ich całkowite wyleczenie (szczególnie nowotworów). Komórki macierzyste znajdują także zastosowanie w medycynie regeneracyjnej umożliwiając naprawę uszkodzonych lub niefunkcjonalnych tkanek z wykorzystaniem komórek pochodzących od pacjenta. Obecność komórek macierzystych stwierdzono w tkankach nowotworowych. Zdolność do samoodnowy i nieograniczonej proliferacji może być powodem nabywania cech predysponujących komórki nowotworowe do przerzutowania oraz do nawrotu chorób nowotworowych. Poznanie szlaków sygnalizacyjnych oraz mechanizmów ich działania wydaje się być kluczowe i prowadzi do opracowania efektywnych terapii antynowotworowych.

ABSTRACT There are some cells in human body which have an ability to self-renewal and differentiation into particular type of cell. They are classified according to the source of gain and ability to differentiate. Several studies carry on directed stem cells programming toward formation of particular type of cells and also reprogramming somatic stem cells for induced pluripotent stem cells. In the future it could bring hope in elaboration of new ways of disease curing that will give a chance for getting healthy (especially cancers). Stem cells display application in regenerative medicine. They facilitate in repair of damaged or dysfunctional tissues using cells derived from patients. In many cancer types the presence of cancer stem cells was observed. Their ability to self-renewal and unlimited proliferation might be the reason of metastasis and relapse of cancer. The knowledge on complexed signaling pathways and mechanisms of their regulation may be crucial and should lead to elaboration of effective anticancer therapies.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016