Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2016 (vol.62)Następny numer: 1/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2017 (vol.63)
Wprowadzenie do wysokorozdzielczej kriogenicznej mikroskopii elektronowej

Introduction to high-resolution cryo-electron microscopy

Mariusz Czarnocki-Cieciura, Marcin Nowotny

 

Laboratory of Protein Structure, International Institute of Molecular and Cell Biology, 4 Ks. Trojdena St., 02-109 Warsaw, Poland

Laboratory of Protein Structure, International Institute of Molecular and Cell Biology, 4 Ks. Trojdena St., 02-109 Warsaw, Poland

 

Artykuł otrzymano 2 czerwca 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 27 czerwca 2016 r.

Received June 2, 2016
Accepted June 27, 2016

 

STRESZCZENIE Przez wiele lat biologia strukturalna zdominowana była przez dwie techniki, krystalografię rentgenowską oraz spektroskopię jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Tradycyjna kriogeniczna mikroskopia elektronowa (cryo-EM) makrocząsteczek biologicznych pozwalała na uzyskiwanie struktur o rozdzielczościach, które nie przekraczały 6–10 Å. Istotny rozwój transmisyjnych mikroskopów elektronowych, w tym w szczególności detektorów elektronów, który nastąpił w ostatnich latach, a także ciągłe udoskonalanie oprogramowania do analizy obrazów, doprowadziły do przełamania tego limitu rozdzielczości. Najnowsze struktury biologicznych makrocząsteczek uzyskiwane przy użyciu techniki cryo-EM charakteryzują się niemal atomową rozdzielczością (< 2.5 Å). Masa cząsteczkowa najmniejszych z analizowanych makrocząsteczek nie przekracza 100 kDa, a wiele z nich nie posiada symetrii. Dzięki temu kriogeniczna mikroskopia elektronowa staje się obecnie preferowaną metodą analizy złożonych kompleksów białkowych, których wielkość oraz dynamika uniemożliwiają wykorzystanie innych metod biologii strukturalnej.

ABSTRACT For many years two techniques have dominated structural biology – X-ray crystallography and NMR spectroscopy. Traditional cryo-electron microscopy of biological macromolecules produced macromolecular reconstructions at resolution limited to 6–10 Å. Recent development of transmission electron microscopes, in particular the development of direct electron detectors, and continuous improvements in the available software, have led to the “resolution revolution” in cryo-EM. It is now possible to routinely obtain near-atomic-resolution 3D maps of intact biological macromolecules as small as ~100 kDa. Thus, cryo-EM is now becoming the method of choice for structural analysis of many complex assemblies that are unsuitable for structure determination by other methods.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016