Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2017 (vol.63)Następny numer: 1 /2018 (Tom 64)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2018 (vol.64)
Szlak ubikwityna-proteasom jako cel strategii terapeutycznych

Ubiquitin-proteasome pathway as a target for therapeutic strategies

 

Magdalena Staszczak

Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Department of Biochemistry, Faculty of Biology and Biotechnology, Maria Curie-Skłodowska University, 19 Akademicka St., 20-033 Lublin, Poland

 

Artykuł otrzymano 1 grudnia 2017 r.
Artykuł zaakceptowano 11 grudnia 2017 r.

Received December 1, 2017
Accepted December 11, 2017

 

 

STRESZCZENIE Większość białek wewnątrzkomórkowych Eukaryota degradowana jest z udziałem szlaku ubikwityna-proteasom 26S. Multikatalityczne kompleksy proteolityczne, proteasomy 26S, poprzez degradację wyznakowanych łańcuchem poliubikwitynowym białek, są zaangażowane w regulację wielu kluczowych procesów, takich jak: cykl komórkowy, proliferacja i różnicowanie komórek, apoptoza, transkrypcja, transdukcja sygnałów, morfogeneza, odpowiedź immunologiczna, odpowiedź na stres i inne czynniki zewnątrzkomórkowe, modulacja receptorów powierzchniowych, prezentacja antygenu, proteoliza enzymów i białek regulatorowych, kontrola jakości białek w siateczce endoplazmatycznej. Nieprawidłowe działanie szlaku ubikwityna-proteasom jest przyczyną wielu chorób, w tym nowotworowych i neurodegeneracyjnych. Stwierdzono udział degradacji proteasomalnej w rozwoju odpowiedzi immunologicznej i zapalnej, jak również w schorzeniach wywoływanych przez patogeny. W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania kliniczne, w których system ubikwityna-proteasom stanowi cel działań terapeutycznych, zarówno w odniesieniu do aktywności proteasomów, jak i procesu ubikwitylacji czy deubikwitylacji. Zidentyfikowano specyficzne inhibitory proteasomów, jak również inhibitory poszczególnych enzymów kaskady ubikwitylacji białek oraz enzymów deubikwitylujących. Do praktyki klinicznej została już dopuszczona druga generacja inhibitorów proteasomów.

ABSTRACT In Eukaryota, the majority of intracellular proteins are degraded by the ubiquitin-26S proteasome pathway. Through degradation of proteins tagged with polyubiquitin chains, the 26S proteasomes, multicatalytic proteolytic complexes, participate in regulation of key cellular processes such as cell cycle, proliferation and cell differentiation, apoptosis, transcription, signal transduction, morphogenesis, immune response, response to stress and to extracellular effectors, modulation of cell-surface receptors, antigen presentation, proteolysis of enzymes and regulatory proteins, and protein quality control in endoplasmic reticulum. Dysfunction of the ubiquitin-proteasome pathway is associated with many diseases, including cancer, neurodegeneration, autoimmune and inflammatory response, as well as infectious diseases. In recent years, besides proteasomes, the enzymes that drive ubiquitination and deubiquitination have entered clinical trials as potential therapeutic targets. Small molecular inhibitors against proteasomes have been discovered, as well as inhibitors of the ubiquitin cascade enzymes and deubiquitinating enzymes. Second generation inhibitors of proteasomes have been successfully approved for clinical application.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016