Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 1/2018 (Tom 64)

Current number Biochemistry:
issue 1, 2018 (vol.64)Następny numer: 2 /2018 (Tom 64)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 2, 2018 (vol.64)
Edytowanie genów

Gene editing

 

Piotr Węgleński

Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Centre of New Technologies, University of Warsaw; 2c S. Banacha St., 02-097 Warszawa, Poland

 

Artykuł otrzymano 22 stycznia 2018 r.
Artykuł zaakceptowano 15 lutego 2018 r.

Received January 22, 2018
Accepted February 15, 2018

 

 

STRESZCZENIE Opracowanie technik inżynierii genetycznej wywołało obawy iż będą one wykorzystane do konstruowania organizmów zagrażających człowiekowi i środowisku. W roku 1975, na konferencji w Asilomar w Kalifornii, genetycy z wielu krajów uznali, że ze stosowaniem inżynierii genetycznej wiąże się więcej potencjalnych korzyści niż zagrożeń. W ostatnich latach pojawiła się nowa technika CRISPR-Cas, pozwalająca na dokonywanie precyzyjnych zmian w genomach organizmów, np. dezaktywowanie określonych genów lub wstawianie prawidłowych. Dezaktywując u myszy odpowiedniki genów, których mutacje powodują choroby genetyczne człowieka otrzymujemy modele pozwalające na poznanie etiologii danej choroby i opracowanie metod jej leczenia. Technikę tę możemy też wykorzystać do naprawy zmutowanych genów, odpowiedzialnych za choroby metaboliczne i nowotworowe człowieka. Pojawiły się obawy, że może być ona wykorzystana do „udoskonalania” człowieka, co rodziłoby szereg problemów etycznych i społecznych. Genetycy, etycy i prawnicy zebrani na konferencji w Waszyngtonie w 2015 roku przedyskutowali te problemy i zaproponowali zasady stosowania techniki CRISP-Cas.

ABSTRACT Development of the gene engineering techniques has raised worries that they will be used for construction of organism endangering humans and environment. In 1975 at the Asilomar conference, geneticists from many countries decided that genetic engineering brings more benefits than threats. In last years a new CRISPR-Cas technique emerged . It allows to make the precise changes in genomes, e.g. to inactivate particular genes or to replace mutated genes by their wild-type alleles. Inactivation in mice of genes corresponding to those whose mutations cause the genetic diseases in man allows to get model organisms for studying the etiology of given disease and for working out the methods of its curing. This technique can be applied for repairing genes whose mutations result in metabolic diseases and cancer. Some voices were raised that the technique can be potentially used for the “improvement” of man, what would create many ethical and social problems. Geneticists, ethicists and lawyers gathered in 2015 at the Washington conference, discussed these problems and proposed rules for their solving.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016