Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 2/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 1, 2017 (vol.63)Następny numer: 3/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 2, 2017 (vol.63)
Egzosomalne mikroRNA jako element komunikacji międzykomórkowej w nowotworach

Exosomal microRNAs as a part of the cell-cell communication in cance

 

Agnieszka Wesołowska, Katarzyna Piwocka

STRESZCZENIE Egzosomy to małe pęcherzyki błonowe, wydzielane przez różne typy komórek do macie¬rzy zewnątrzkomórkowej. Transportują zarówno białka, jak i kwasy nukleinowe, w tym fragmenty DNA, mRNA, mikroRNA oraz inne niekodujące RNA. Stanowią jeden z kluczo¬wych elementów komunikacji międzykomórkowej zachodzącej w mikrośrodowisku nowo¬tworu. Badania naukowe dowiodły, że mikroRNA uwalniane za pomocą egzosomów wpły¬wają na migrację i inwazyjność komórek, angiogenezę czy powstawanie przerzutów. Biorą także udział w modulacji odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciw nowotworowi. Ponadto wykazano, że mogą być również potencjalnymi biomarkerami nowotworowymi. Niniejszy artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej biogenezy egzosomalnych mikroRNA i ich roli w nowotworzeniu.

ABSTRACT Exosomes are small membrane vesicles released by several types of cells into the extracellular matrix. They contain both, proteins and nucleic acids, including DNA fragments, mRNAs, microRNAs, and other non-coding RNAs, that can be transported to the recipient cells. They are one of the key elements of intercellular communication that occurs in the tumor microenvironment. Recently studies have shown that exoso¬mal microRNAs are involved in the regulation of cell migration and invasiveness, angiogenesis, metastasis, and the modulation of immune response against cancer. Moreover, exosomal microRNAs could be also potential cancer biomarkers. This review summarizes the current knowledge about biogenesis of exosomal microRNAs and their role in the tumorigenesis.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016