Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 3/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 3, 2017 (vol.63)

Rycina na okladce: Fotografia na okładce przedstawia kwiaty lawendy. Wykonał ją Cezary Pikuła, uczeń Gimnazjum nr XIV im. Leopolda Staffa w Warszawie. Fotografię wykorzystano za uprzejmą zgodą Autora.Następny numer: 4/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 4, 2017 (vol.63)
Sens nonsensu czyli na straży jakości mRNA

Sense of nonsense on the guard of the mRNA quality

 

Aleksandra Sulkowska, Izabela Wawer

Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,

Institute of Genetics and Biotechnology, University of Warsaw, 5a Pawińskiego St., 02-106 Warsaw, Poland

 

Artykuł otrzymano 26 czerwca 2017 r.
Artykuł zaakceptowano 24 lipca 2017 r.

Received June 26, 2017
Accepted July 24, 2017

 

 

STRESZCZENIE Prawidłowy przebieg ekspresji genów wymaga precyzyjnych i ściśle kontrolowanych mechanizmów, mających na celu między innymi usuwanie uszkodzonych lub zbędnych transkryptów. Jednym z najistotniejszych procesów kontroli jakości RNA jest NMD (ang. nonsense mediated mRNA decay), który rozpoznaje i degraduje cząsteczki mRNA zawierające przedwczesny nonsensowny kodon powodujący zbyt wczesną terminację translacji (PTC, ang. premature termination codon). Usuwanie mRNA zawierających PTC zapobiega powstawaniu skróconych form białek, potencjalnie szkodliwych dla komórki. Intensywne badania ostatnich lat prowadzone we wszystkich organizmach modelowych wykazały, że kontroli NMD podlegają nie tylko wadliwe transkrypty, ale i te prawidłowe o funkcji fizjologicznej, jak i niekodujące RNA oraz geny zawierające sekwencje miRNA czy snoRNA. Wydaje się że proces NMD pełni ważną rolę w rozwoju i adaptacji organizmów na zmieniające się warunki środowiskowe poprzez regulację ekspresji genów. Ponadto, ostatnie doniesienia dotyczące identyfikacji nowych czynników białkowych niezbędnych do przebiegu mechanizmu NMD ukazują szeroką złożoność tego procesu.

ABSTRACT The proper gene expression required precise and strictly controlled mechanisms, which allows to remove damaged and unnecessary transcripts. One of the most important quality control mechanism is Nonsense-Mediated mRNA Decay (NMD). The evolutionary conserved process prevents the production of potentially harmful proteins by eliminating aberrant mRNAs carrying premature translation termination codons (PTC). Extensive studies in yeast, C. elegans, flies and mammals established a whole set of additional NMD substrates, not only aberrant transcripts, but physiological mRNAs, noncoding RNAs, genes coding miRNA and snoRNA. It seems that the NMD process is related to development and response to different stresses. Moreover, recent studies regarding the identification of new protein factors involved in NMD mechanism show the wide complexity of this process.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016